Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

Tranh của chồng tôi- My husband's paintings

Trung Ca fruit 1
wash color
about 40x50cm

Trung Ca fruit 2
wash color
about 40x50cm


Trung Ca fruit 3
wash color
about 40x50cm


Nhan Long fruit 1
wash color
about 40x50cm


Nhan Long fruit 2
wash color
about 40x50cm


Nhan Long fruit 3
wash color
about 40x50cm

Nhan long fruit 4
wash color
about 40x50cm

Nhan Long fruit 5
wash color
about 40x50cm


Nhan Long fruit 6
wash color
about 40x50cm


Nhan long fruit 7
wash color
about 40x50cm
more detail, please contact me: chuchinhuoc3@gmail.com

black and white- Dương bản và âm bản.

white and green roses
5cm
made to oder, please contact me : chuchinhuoc3@gmail.com

other color- hồng đa sắc.
multicolor roses
5cm

roses
5cm


roses
5cm

roses
5cm


lamp
50cm


roses
5cm


roses
5cm


roses
5cm


roses
5cm


lamp
50cm

made to oder, please contact me: chuchinhuoc3@gmail.com

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

Hoa Hồng hoa mận bằng giấy- Roses and almond flowers

giant white rose- 
60cm


roses and almond flowers- 
20- 30cm


white roses- 
15cm


white almond flowers- 
30 -40cm


almond flower- 
40cm


roses and almond
30cm

almond flower
50cm

white almond
multisizes

made to oder, please contact me: chuchinhuoc3@gmail.com

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

Hoa thủy tiên- Daffodil flower

daffodil 5cmmade to oder, please contact me: chuchinhuoc3@gmail.com
crepe paper roses.
size: 5cm
red roses


multicolor roses

roses on a brickmade to oder, please contact me: chuchinhuoc3@gmail.com