Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

Tranh của chồng tôi- My husband's paintings

Trung Ca fruit 1
wash color
about 40x50cm

Trung Ca fruit 2
wash color
about 40x50cm


Trung Ca fruit 3
wash color
about 40x50cm


Nhan Long fruit 1
wash color
about 40x50cm


Nhan Long fruit 2
wash color
about 40x50cm


Nhan Long fruit 3
wash color
about 40x50cm

Nhan long fruit 4
wash color
about 40x50cm

Nhan Long fruit 5
wash color
about 40x50cm


Nhan Long fruit 6
wash color
about 40x50cm


Nhan long fruit 7
wash color
about 40x50cm
more detail, please contact me: chuchinhuoc3@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét